Hier staan wij voor!

GroenLinks staat voor een Groen en Sociaal Oldenzaal. Daar stonden we de afgelopen 25 jaar voor en daar blijven we ons voor inzetten. Dit doen we niet alleen. GroenLinks staat voor samenwerking. De tijd dat de overheid voor anderen kan beslissen is voorbij. Samen met onze inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven werken wij aan een Groen en Sociaal Oldenzaal. Niet alleen door ze mee te laten praten over keuzes, maar ook door ze mee te laten beslissen. 

Een sociaal Oldenzaal wil zeggen dat iedereen telt en mee kan doen, nu en in de toekomst. Wij staat voor een eerlijk en fatsoenlijk Oldenzaal waarin we op een respectvolle manier met elkaar om gaan. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en de vervuiler betaalt. 

Een groen Oldenzaal wil zeggen dat we ons inzetten voor een schone wereld. We zijn zuinig op ons kostbare groen, zetten stappen richting schone energie en streven naar een circulaire economie. Iedereen verdient een gezonde en veilige woon- en leefomgeving. 

In de politiek moet het gaan om idealen en om principes die de basis vormen van goede besluiten en oplossingen. Groenlinks zet zich in voor een schone, veilige en eerlijke wereld.

Onze principes zijn: 

• We zetten de mens centraal, niet het systeem. 
• We gaan uit van vertrouwen, niet van wantrouwen. 
• We gaan uit van wat wel kan in plaats van wat niet kan. 
• We kijken naar wat iets oplevert, niet naar wat iets kost. 
• We willen oorzaken aanpakken in plaats van symptomen. 
• We zoeken integrale oplossingen en geen deeloplossingen. 
• We kiezen voor duurzame oplossingen in plaats voor korte termijn gewin. 

Onze visie en principes hebben we vertaald in 5 groene en 5 sociale speerpunten

Onze groene speerpunten:

1. Schone lucht, water en bodem

We leven van lucht, water en bodem. Daarom moeten deze altijd schoon en veilig zijn. Dus geen afvalwaterinjectie door de NAM en geen luchthaven Twente.

2. Klimaatneutraal Oldenzaal 2025

We zetten in op energiebesparing, duurzame energie-opwekking en aardgasloze wijken. We streven naar een circulaire economie waarbij afvalscheiding en hergebruik worden beloond.

3. Groen blijft groen

Natuur en bomen zijn belangrijk voor het welzijn van mens en dier in de stad. Biodiversiteit, stadsmoestuinen en stadsgroen worden bevorderd.

4. Ruim baan voor fietsers, OV en wandelaars

We willen veilige en snelle fiets- en wandelroutes in de stad en naar scholen. Openbaar vervoer wordt verbeterd en elektrisch rijden wordt gestimuleerd.

5. Dierenwelzijn

Alle dieren verdienen een respectvolle behandeling. De dierenambulance en asielopvang worden ondersteund. Bedreigde dieren en insecten worden beschermd.

Onze sociale speerpunten:

1. Iedereen hoort erbij

We willen een stad waar iedereen respect voor elkaar heeft, ook als de ander anders is. Iedereen kan meedoen aan de maat-schappij, op basis van eigen mogelijkheden en talenten.

2. Goede en passende zorg

Een goede gezondheid is van levensbelang en goede zorg is een basisvoorziening. Thuiszorg en jeugdzorg worden dichtbij en op maat georganiseerd. We hebben extra aandacht voor mantelzorgers.

3. Eerlijk delen

De inkomensongelijkheid vermindert, liefst met een basisinkomen. We willen mensen perspectief bieden op basis van vertrouwen en maatwerk.

4. Prettig en veilig wonen

In gevarieerde wijken is het prettig en veilig wonen. Er zijn genoeg betaalbare woningen voor jongeren en starters. Ouderen kunnen in hun wijk blijven wonen. Wijkvoorzieningen blijven in stand.

5. Goed onderwijs, sport en cultuur

Goed onderwijs en levenslang leren zijn de basis voor talentontwikkeling en persoonlijke groei voor kinderen en volwassenen. Sport en cultuur zijn toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.

Meer weten?

Je kunt ons verkiezingsprogramma bovenaan de pagina downloaden. Op de pagina standpunten vind je onze online uitwerking van het verkiezingsprogramma. Je kunt natuurlijk ook per e-mail contact met ons opnemen via groenlinksoldenzaal@hotmail.com